KVK AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI

İşbu KVK Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Altunizade Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:36 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim veri sorumlusu sıfatıyla Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesinin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması ve açık rızalarının temini amacıyla düzenlenmiştir.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. maddesi kapsamında aşağıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz tarafımızca işlenmektedir.
• Kimlik bilgileri
• Adres bilgileri
• İletişim bilgileri
• Finansal bilgileri
• Fotoğraf, görüntü ve ses kaydı
• İmza ve yazı örneği
• Sağlanan ve temin edilen mal ve hizmetlerle ilgili bilgiler
• E-posta ve bilgi sistemleri hizmetleri kullanım kayıtları
• Giriş çıkış kayıtları
• Lokasyon ve konum bilgileri

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Toplanan verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde Şirketimiz tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda;
• Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilere
• Hissedarlara
• İştirakler ve bağlı ortaklıklara
• Tedarikçilere
• Topluluk Şirketlerine
• Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
aktarılabilecektir.
Özel nitelikli kişisel verileriniz kanunda belirlenen sınırlar dâhilinde yukarıda bahsi geçen kişi ya da kişilerle paylaşılabilir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve fiziki ortamda sözleşmeler ve matbu formlar; elektronik ortamda ise e-mail, telefon, SMS, sosyal medya, kurumsal web siteleri, üyelik oluşturma formları, çerezler ve pikseller gibi takip teknolojileri, e-mail gönderim platformu, mobil uygulamalar, sosyal medya, organizasyon etkinlikleri, görüntü ve ses kayıt sistemleri üzerinden toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz; Kanun’un 5. maddesinde belirtilen açık rıza, sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve meşru menfaate ulaşılması için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak ve kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu metinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRELERİ
Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen süreçler göz önüne alınarak tabloda belirtilen süreler kapsamında saklanmaktadır.

SÜREÇ

SAKLAMA SÜRESİ

İMHA SÜRESİ

İnsan Kaynakları Süreçleri

Faaliyetin sona ermesini takiben 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçleri

İş Akdinin sona ermesi/erdirilmesi tarihinden itibaren 15 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Sözleşme Süreçleri

1- Yasal yollara başvurulmuş ise yasal sürecin sona erip kesinleşmesi tarihinden itibaren 10 yıl

2- Yasal yollara başvurulmamış ise anlaşmanın sona ermesinden itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Hukuki Süreçler

İlam tarihinden itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ziyaretçi Kayıt Süreçleri

Kimlik bilgileri kategorisinde yer alan; Kişisel Veriler için 2 yıl, Görsel Kayıtlar için 1 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Muhasebe ve Finans Süreçleri

Faaliyetin sona ermesini takiben 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Müşteri Süreçleri

Faaliyetin sona ermesini takiben 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, web sitemizdeki Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu ’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Veri Sorumlusu

Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres

Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 36 Üsküdar/İstanbul

İrtibat Mail

kvk@eksun.com.tr

Sinangil Ekstra

Ürünler, tarifler, medya yansımaları ve daha fazlası Sinangil Ekstra’da!